Jak interpretovat výsledky HIV testů...

Test na HIV informuje, zda člověk byl nebo nebyl infikován virem HIV. Detekují se při něm HIV protilátky nebo antigen p24 viru HIV. Většina současných testů využívá obě možnosti. Pokud test zareaguje na přítomnost protilátek nebo antigenu p24, hovoří se o tzv. reaktivitě, a je třeba provést konfirmační test. Ten provádí Národní referenční laboratoř SZÚ v Praze. Až pokud se konfirmačním testem nákaza potvrdí, tak je možné hovořit o HIV pozitivitě. Při vyhledávacím testu totiž může dojít i k tzv. nespecifické protilátkové reakci.

Protilátky se obvykle vytvářejí několik týdnů po nákaze, o několik dní dříve bývá přítomen i antigen p24. Ale až přibližně po 2-3 měsících od posledního rizikového chování lze laboratorním vyšetřením nákazu HIV spolehlivě vyloučit. Do té doby nemusí být HIV infekce laboratorním vyšetřením prokazatelná, hovoříme o tzv. “imunologickém okénku”. V tomto období je ovšem infikovaná osoba nositelem velkého množství viru HIV. Při nechráněném sexuálním styku, při sdílení injekčních pomůcek a při darování krve v tomto období představuje vysoké riziko pro své okolí. Všechny testy vyšetřují nejen na přítomnost běžného viru HIV-1, ale i na mnohem vzácnější HIV-2.

HIV test je po dostatečné době od rizika jedním z nejspolehlivějších vyšetření. Falešně negativní výsledky se vzácně objevují pouze u osob, které jsou léčeni pro závažné imunologické onemocnění (agamaglobulinémie). Těm doporučujeme, aby se před HIV testem o jeho spolehlivosti poradili se svým ošetřujícím imunologem.


Negativní výsledek

Negativní výsledek HIV testu znamená, že jste se nenakazili virem HIV, ovšem pokud byl test proveden až po 2 měsících po posledním rizikovém chování.

  • Negativní výsledek neznamená, že se nemůžete nakazit v budoucnu.
  • Sdělení negativního výsledku by mělo být doprovázeno změnou chování (Vyvarování se rizikového chování v budoucnu).
  • Váš negativní výsledek testu neznamená, že musí být negativní i váš sexuální partner/ka. Infekcí HIV se lze nakazit i při jediném nechráněném sexuálním styku. Jindy spolu žijí páry rizikově několik let a k přenosu nákazy z HIV pozitivního partnera na druhého nedojde.

Jestliže vás někdo chce přesvědčit o svém zdraví písemným výsledkem svého HIV testu, uvědomte si, že takový výsledek má jen omezenou časovou platnost. Člověk, který střídá sexuální partnery a nedodržuje zásady bezpečnějšího sexu, se během doby od provedení HIV testu mohl nakazit již několikrát !


Nejasný výsledek HIV +/- ?

Nejasný výsledek HIV testu je vzácný. Obvykle znamená reaktivitu ve více vyhledávácích testech (která snižuje pravděpodobnost nespecifické reakce) a negativní výsledek konfirmačního testu. Může svědčit pro velmi čerstvou HIV infekci s nedostatečně vyjádřenou imunitní odpovědí, ale častější příčinou je nespecifická širší imunologická reaktivita (která může být dána i geneticky). HIV test je třeba opakovat (někdy i vícekrát), klientovi doporučujeme podstoupit i další zdravotní vyšetření (k odhalení příčiny).


Reaktivní výsledek

Reaktivní výsledek rychlotestu ještě neznamená, že jste HIV pozitivní. U rychlotestu na HIV infekci se můžeme setkat s reaktivním výsledkem, což může testovaného vyděsit. Reaktivní výsledek ale není to samé, co pozitivní výsledek. Testy nemusí reagovat pouze na HIV infekci, a proto se reaktivní výsledek může objevit i u lidí, kteří nejsou nakaženi HIV. Reaktivní výsledek je ještě nutné ověřit potvrzujícím testem, který provede Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS ve Státním zdravotním ústavu. Pouze na základě potvrzujícího testu se dá skutečně určit diagnóza HIV pozitivity.

Dobrou zprávou je, že většina potvrzujících vyšetření, která následují po reaktivních testech, má negativní výsledek, což znamená, že testovaná osoba není infikována HIV.

Rychlotest je pouze orientační vyšetření. Při zjištění reaktivního výsledku v rychlotestu je proto nezbytné odebrat žilní krev, kterou pak vyšetří Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS. Vyhodnocení vzorku trvá několik dní. V případě anonymního testování je důležité si pro výsledek přijít osobně v domluveném termínu. Pro všechny případy doporučujeme, abyste poradci poskytli kontakt, například Váš telefon nebo e-mail.

Je důležité, abyste do potvrzení konečného výsledku zabránili případnému šíření HIV infekce, především prostřednictvím sexuálního styku. Je vždy zapotřebí důsledně používat kondom (při styku do pochvy, konečníku i při orálním sexu). Kromě spermatu
a poševních tekutin se může virus HIV přenést krevní cestou (zejména sdílením injekčních jehel, stříkaček a roztoků při užívání drog) nebo mateřským mlékem při kojení. V této době byste neměli být dárci krve.

Pokud by se potvrdilo, že jste HIV pozitivní, je žádoucí se to dozvědět co nejdříve, aby Vám mohla být poskytnuta kvalitní lékařská péče. Ačkoliv je HIV nevyléčitelná infekce, díky rychlému vývoji léků se v současné době HIV pozitivní dožívají stejného věku jako lidé, kteří nejsou nakaženi.

Negativní výsledek rychlotestu je spolehlivý, a proto se nemusí ověřovat. Platí ale, že negativní test je věrohodný, pokud si ho člověk nechá udělat s dostatečným časovým odstupem od chvíle, kdy se setkal s rizikem nákazy. To jsou přibližně tři měsíce


Pozitivní výsledek

Pozitivní výsledek znamená nákazu virem HIV. AIDS je až poslední stádium HIV infekce, které je charakterizováno výrazným zhoršením imunity a přítomností tzv. oportunních infekcí a nádorů.

Diagnózu AIDS může stanovit jen lékař na základě příslušného klinického vyšetření.

Pokud je HIV pozitivní člověk diagnostikován včas, je sledován a léčen, tak má velkou šanci, že onemocnění AIDS se u něj během jeho života vůbec nerozvine.

Osoba s pozitivním výsledkem HIV testu je podrobně poučena o své diagnóze a o povinnosti chovat se tak, aby ostatní neohrožovala rizikem nákazy. HIV pozitivní osoba by se měla pravidelně dostavovat k vyšetření do tzv. HIV centra a užívat řádně protivirové léky, pokud jí budou doporučeny.

U HIV pozitivních těhotných žen je zahájena profylaktická léčba, která dokáže snížit riziko přenosu infekce HIV na plod.

Pozitivní výsledek neznamená automaticky pozitivitu jeho sexuálních partnerů, s nimiž měl nechráněné styky. Přesto doporučujeme, aby tyto své partnery o nákaze informoval, aby i oni měli šanci se včasnou diagnostikou vyhnout zdravotním komplikacím. Stálým HIV negativním partnerům doporučujeme pravidelné HIV testování, i když dodržují pravidla bezpečnějšího sexu.