Rychlé a domácí testy

Rychlé testy umožňují detekci protilátek (někdy i antigenu p24) z kapilární krve a výsledek je znám v krátké době (několik desítek minut). I přes reklamu, která nabádá k domácí HIV testování, nejsou rychlé testy (např. INSTI test nebo Oraquick) určeny pro sebetestování. Test je určen pro zdravotnická zařízení – nebo pro zařízení s proškoleným personálem – tomu odpovídá i návod.

Jen odborník nebo proškolený zdravotnický personál dokáže správně posoudit vhodnost testu, vyhodnotit jeho výsledek a doporučit správný další postup.

Pokud test provádí laik, tak by měl hodnotit jeho výsledek jen jako orientační. Když odečte výsledek jako pozitivní (správněji reaktivní), tak by vždy měl vyhledat zařízení, které provádí laboratorní HIV testování, protože výsledek je třeba potvrdit či vyloučit konfirmačním testem. Nepříjemnému čekání na definitivní výsledek se pak nevyhneme.

Nevýhodou domácího testu je i chybění odborného poradenství, což může být právě v takovém případě problém. Riziko chyby (například správný odečet) při provádění testu laikem není nízké.

Pacienti, kteří byli dlouhodobě léčení antiretrovirovými léky, mohou v rychlých testech vykazovat falešně negativní výsledky.


Obrázek č. 3

Přečtěte si STANOVISKO ČSAP k domácím testům:

Před časem se objevila kampaň propagující domácí HIV testy. Naše stanovisko k těmto testům vyjadřuje odborné výhrady a právní pochybnosti.

Rychlé HIV testy, na jejichž principu jsou tzv. domácí testy založeny, jsou schváleny jen jako orientační a jen k použití ve zdravotnických zařízeních. Určitou tolerovanou výjimkou jsou tzv. K-centra.
Podle zákona o zdraví není povoleno, aby neškolený laik používal zdravotnické postupy, při nichž dochází k porušení integrity organismu včetně jeho vlastního. Je to především proto, že nelze zajistit hygienické podmínky k takovým výkonům určené.
Máme tedy pochybnosti, zda propagovaný domácí test je přípravek schválený k uvedeným účelům, i když to výrobce tvrdí.
HIV testování by mělo vždy být doprovázeno poradenstvím, při němž je zmíněna spolehlivost či nespolehlivost testu v dané situaci. Toto poradenství nelze nahradit informačním letákem, který nemůže postihnout všechny situace.
Každý reaktivní výsledek screeningového testu musí být konfirmován dalším, specifičtějším testem (tzv. Western Blot). Teprve při jeho pozitivitě lze pacientovi sdělit, že byl diagnostikován jako HIV pozitivní. V našich podmínkách relativně nízkého výskytu HIV v populaci lze předpokládat, že více tzv. reaktivních testů se nakonec v konečné fázi nepotvrdí než těch výsledků, které HIV pozitivitu potvrdí. To znamená, že širší zavedení tzv. domácích testů by nemálo osob vystavilo falešné domněnce, že jsou HIV pozitivní s výraznými psychickými dopady včetně možných partnerských rozvratů a sebevražd...
Stejně tak by mohl vést k nesprávným interpretacím negativní výsledek v době tzv. okénka, tedy v době, kdy je člověk sice již infikován, je i infekční (často dokonce velmi infekční), ale tuto jeho čerstvou nákazu nelze ještě zjistit. Tím způsobem by mohlo jeho větší rozšíření výrazně přispět k dalšímu šíření HIV osobami, které jsou vysoce infekční, ale o své nákaze ještě nevědí a tento test jim ji nemůže ukázat.
Samozřejmě častou nesprávnou interpretací negativního výsledku je předpoklad, že jeho HIV negativita znamená i negativitu jeho partnera, s nímž už měli nechráněné styky. I tady by mohlo dojít k častějšímu šíření HIV.
Proto nedoporučujeme zakoupení těchto testů a snažíme se o zachování dostupnosti profesionálního HIV testování doprovázeného adekvátním poradenstvím.

MUDr. Ivo Procházka, CSc.
předseda České společnosti AIDS pomoc


Stanovisko Ministerstva zdravotnictví: HIV test INSTI není určen pro sebetestování

Odbor farmacie Ministerstva zdravotnictví varuje před používáním HIV-1,2 antibody testu INSTI výrobce bioLytical Laboratories Inc., Richmond, Kanada pro sebetestování. Tento test byl před svým uvedením na trh v ČR oznámen Ministerstvu zdravotnictví zplnomocněným zástupcem výrobce sídlícím v Praze.

Z dokumentace, jejíž předložení si Ministerstvo zdravotnictví vyžádalo, vyplývá, že předmětný diagnostický test není výrobcem určen jako test pro sebetestování. V žádném případě tedy není možné tento test uvádět na trh jako in vitro diagnostikum pro sebetestování ani jej takto inzerovat. HIV test INSTI je dle doložené dokumentace tzv. „near patient test“, tedy test umožňující rychlé orientační vyšetření v blízkosti pacienta, nicméně je určen výhradně k použití odborným zdravotnickým pracovníkem. Výrobcem určený účel použití in vitro diagnostického zdravotnického prostředku, tedy také HIV testu INSTI, je při jeho uvádění na trh a používání zcela závazné!

Ministerstvo zdravotnictví důrazně upozorňuje, že testování HIV pozitivity je velice závažné a interpretace výsledků jakožto stanovení diagnózy může být provedeno výhradně kvalifikovaným lékařem. HIV test INSTI a ostatní testy určené pro testování HIV pozitivity nepatří do rukou laické veřejnosti.

CSAP nove logo
Obrázek č. 109

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

Obrázek č. 100
Obrázek č. 68
Obrázek č. 69
prevence

Podpořte nás darem

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo vnitra České republiky

Obrázek č. 57

Ministerstvo vnitra ČR pomáhá realizovat akreditovaný dobrovolnický program v naší organizaci.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Gilead

Gilead

Společnost Gilead Sciences, s.r.o – podporuje naši společnost v oblasti mobilního testování a preventivních aktivit.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.